banner-03

Verksamhetsområden


Detta är en del av det vi på Cityadvokaterna kan hjälpa dig med.

Försvararuppdrag [+]

Domstolen kan ordna en försvarsadvokat (offentlig försvarare) till dig som är misstänkt för ett allvarligare brott. Försvarsadvokaten hjälper dig med allt som rör brottmålet och är också med vid rättegången inför domstolen.
Staten betalar en del av kostnaden för den offentlige försvararen. Om du frikänns behöver du inte betala tillbaka något till staten.

Målsägandebiträde [+]

Domstolen kan förordna ett målsägandebiträde som hjälper dig att ta tillvara dina intressen som brottsoffer och kan till exempel föra din skadeståndstalan i brottmålet.
Målsägandebiträde kan du få om du har blivit utsatt för till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet. Målsägandebiträdet får betalt av staten och kostar ingenting för dig.

Särskild företrädare för barn [+]

I fall då en vårdnadshavare eller någon som vårdnadshavaren står i ett nära förhållande till misstänks för brott mot barnet kan barnet få en särskild företrädare. Den särskilda företrädaren ska, i stället för barnets vårdnadshavare, ta tillvara barnets rätt under förundersökningen och i rättegång. Han eller hon är oftast en advokat som uppfyller särskilda krav på lämplighet. Den särskilda företrädaren får betalt av staten och kostar ingenting för barnet.

Vårdnadsmål [+]

När du som vårdnadshavare har svårt att komma överens med den andre föräldern om vårdnaden av ditt barn, hos vem barnet ska bo eller vilket umgänge med den andre föräldern som är lämpligt, kan vi hjälpa dig som ombud i tvisten.

Ekonomisk familjerätt [+]

Vi hjälper dig med rådgivning och juridiska dokument i livets alla skeden. Detta kan innefatta samboavtal, äktenskapsförord, gåvobrev, skilsmässohandlingar, bodelningsavtal och testamenten. Vi kan även hjälpa till med bouppteckningar och arvskiften. Har ni separerat och har svårt att komma överens om bodelning kan vi även förordnas som bodelningsförättare av tingsrätten. Vi kan även biträda dig som ombud mot den andre parten. Vi tar även uppdrag som boutredningsman för dödsbon.

Socialrättsmål (LVU, LVM, LPT, LRV) [+]

I förvaltningsdomstolarna behandlas frågor som kan röra ditt barn som socialtjänsten vill omhänderta, ibland för barnets egna problem men också då man anser att föräldrarna brister i omsorgen om barnet (LVU). Vi kan då utses av domstolen som offentligt biträde för dig eller ditt barn. Likaså när det gäller tvångsvård för eget missbruk (LVM), om du har allvarliga psykiska besvär (LPT) eller är dömd till rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV).

Migrationsrätt [+]

När du kommer som flykting eller skyddsbehövande till Sverige får du hjälp med ett offentligt biträde som betalas Migrationsverket. Vi hjälper dig då genom hela asylprocessen och är med vid utredningar och biträder dig även vid en eventuell domstolsprocess.

Rådgivning / Rättsskydd / Rättshjälp [+]

Det finns olika sätt att få sina kostnader ersatta inom rättssystemet. I dina försäkringar, exv hemförsäkring, ingår oftast rättsskydd, vilken täcker den större delen av dina kostnader vid en tvist. I annat fall kan den allmänna rättshjälpen gå in, vilket förutsätter att du inte har för stor inkomst. I vårt arbete ingår alltid att ta reda på vilken möjlighet du har att få hjälp med ombudskostnaderna.

 

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar arvodestvister och tvister om andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Om du är missnöjd med advokatens arvode eller har andra ekonomiska krav, ska du först vända dig till den advokat som biträtt dig och försöka hitta en lösning. Om ni inte når en lösning i samförstånd kan du vända dig till Konsumenttvistnämnden. Mer information om detta finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

back to top

Kontakta oss

S:t Larsgatan 30, 58224 Linköping
013-47 45 400
013-99 13 650
info@cityadvokat.se
Vardagar kl. 8.00-17.00
penna